Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este una dintre preocupările principale ale operatorului magazinului online mondobio.ro: SC MondoBio-Adriconsulting SRL, cu sediul în Municipiul Timișoara, Str. Pius Brânzeu, Nr. 23, Birou 1, jud. Timis, România, Nr. Reg. Com. J35/1732/2012, CUI: RO 44176514, denumit în continuare SC MondoBio-Adriconsulting SRL, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet mondobio.ro.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de către operator

I. Dacă sunteți client al magazinului online mondobio.ro, SC MondoBio-Adriconsulting SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare, număr de cont bancar (în cazul plății online prin card bancar), date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu comportamentul / preferinţele dumneavoastră în cadrul mondobio.ro), precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

II. Dacă sunteți vizitator al site-ului mondobio.ro, SC MondoBio-Adriconsulting SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, precum datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact sau în momentul cererii ofertei, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

SC MondoBio-Adriconsulting SRL, denumit în continuare Operator, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation - prescurtat "GDPR") prelucrează datele personale ale clientului în scopul:

I. Procesării comenzii (preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate) și informării dumneavoastră cu privier la statusul comenzii.

II. Activităților de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC MondoBio-Adriconsulting SRL, prin intermediul site-ului mondobio.ro

Pentru prelucrarea datelor în acest scop, vă puteți exprima consimțământul prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării contului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III. Îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin operatorului SC MondoBio-Adriconsulting SRL, în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Dacă sunteți vizitator al site-ului mondobio.ro, SC MondoBio-Adriconsulting SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

I. Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC MondoBio-Adriconsulting SRL, prin intermediul site-ului mondobio.ro.

Pentru prelucrarea datelor în acest scop, vă puteți exprima consimțământul prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / SMS conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

II. Pentru soluționarea reclamațiilor, monitorizarea traficului și îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele cu caracter personal

SC MondoBio-Adriconsulting SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În situația în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S SC MondoBio-Adriconsulting SRL (de exemplu: în cazul documentelor justificative financiar - contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, SC MondoBio-Adriconsulting SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără a afecta prelucrările desfășurate de SC MondoBio-Adriconsulting SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC MondoBio-Adriconsulting SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină SC MondoBio-Adriconsulting SRL în desfășurarea activității specific prin intermediul Site-ului (firme de curierat, furnizori servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri enumerate exemplificativ:

 • pentru personalizare / îmbunătățirea / administrarea Site-ului și / sau a serviciilor derulate prin intermediul acestuia;
 • pentru atribuirea unor premii / facilități persoanelor vizate în urma participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC MondoBio-Adriconsulting SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru efecturarea analizei datelor, testarea / cercetarea / monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru autorități / organe de cercetare, atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.;
 • pentru transferul datelor cu caracter personal;
 • pentru comunicarea de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Datele cu caracter personal furnizate către SC MondoBio-Adriconsulting SRL pot fi transferate în afara teritoriului României, doar către state din Uniunea Europeană, iar în acest caz este necesar: menționarea statului și care sunt garanțiile pentru protecția datelor în contextul transferului.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare și dreptul de a primi informații cu privire la activitatea de prelucrare a datelor efectuată de către SC MondoBio-Adriconsulting SRL, conform celor descrise în prezentul Document;
 • dreptul de acces la date și dreptul de a obține confirmarea din partea SC MondoBio-Adriconsulting SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii referitoare la activitățile de prelucrare, precum modul în care sunt prelucrate datele, scopul prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari și datele;
 • dreptul de a obține rectificarea / completarea datelor cu caracter personal inexacte / incomplete, fără întârzieri justificate, de către SC MondoBio-Adriconsulting SRL Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor, în măsura în care: persoana contest exactitatea lor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea / exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de parcurs, dar și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC MondoBio-Adriconsulting SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - cu privire la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate exercita prin transmiterea unei solicitări către SC MondoBio-Adriconsulting SRL, conform celor de mai jos;
  • în orice moment, din considerente legate de situația particulară în care se află persoana, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC MondoBio-Adriconsulting SRL sau în temeiul interesului public, excepție făcând cazurile în care SC MondoBio-Adriconsulting SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, gratuit și fără justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate - dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate doar în baza unor activități de prelucrare automate, inclusive crearea de profiluri, care poate produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate / prelucrate; retragerea consimțământului și inexistența unui temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele au fost prelucrate în mod ilegal; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

În urma solicitării de ștergere a datelor, SC MondoBio-Adriconsulting SRL poate anonimiza aceste date (lipsindu-le de caracterul personal) și să continue prelucrarea lor în scopuri strict statistice.

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt utilizate și prelucrate datele cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile amintite mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa contact@mondobio.eu

Acest Site folosește fișiere de tip cookies. Pentru mai multe detalii referitoare la modul în care se folosesc acesre fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies.

E-mail: contact@mondobio.eu